รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา ของเทศบาลเมืองลำพูน ในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2567

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา ของเทศบาลเมืองลำพูน ในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2567