เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสาดน้ำ2024 (สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา) (The schedule of the New Year’s Day Celebration in 1386 of Dai Calender)เทศบาลนครเชียงรุ่ง(Jinghong) จังหวัดสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน

ตามที่ เทศบาลเมืองลำพูน และเทศบาลนครเชียงรุ่ง(Jinghong) จังหวัดสิบสองปันนาได้ร่วมลงนามในหนังสือสถาปนาความสัมพันธ์ ณ เทศบาลนครเชียงรุ่ง(Jinghong) จังหวัดสิบสองปันนา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2539 โดยตกลงสร้างความร่วมมือบนพื้นฐานของความเสมอภาคและอำนวยประโยชน์ของประชาชนชาวไทย และประชาชนชาวจีน  เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจ การค้าขาย แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี ประเพณีวัฒนธรรม การกีฬา การศึกษา และการสาธารณสุขของบ้านพี่เมืองน้องอย่างยาวนาน
เทศบาลนครเชียงรุ่ง(Jinghong) ได้เชิญเทศบาลเมืองลำพูน เข้าร่วมพิธีเปิดเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสาดน้ำ2024 (สงกรานต์ชนชาติไตสิบสองปันนา) (The schedule of the New Year’s Day Celebration in 1386 of Dai Calender) ณ เมืองเชียงรุ่ง(Jinghong จังหวัด สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ในระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2567 ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูน โดย นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา พร้อมด้วย นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมคณะ ได้ร่วมเดินทางเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้
-วันที่ 12 เมษายน 2567 นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา พร้อมคณะได้เข้าพบ นายตาไห่เชียง 刀海清 Dao Haiqing. นายกเทศมนตรีนครเชียงรุ่ง(Jinghong) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของเทศบาลนครเชียงรุ่ง(Jinghong) เพื่อหารือร่วมกัน เกี่ยวกับประเด็นการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของทั้ง 2 ประเทศ ประเทศไทย – ประเทศจีน
-วันที่ 13 เมษายน 2567 ร่วมรับชมการแสดงทางวัฒนธรรม ในวันเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ (The Cultural Performance at the New Year’s Day Celebration in 1386 of Dai Calender)
-วันที่ 14 เมษายน 2567 ร่วมรับชมการแสดงวัฒนธรรมชาติพันธุ์ (Ethnic Culture Show)
-วันที่ 15 เมษายน 2567 ร่วมกิจกรรม (Joining the Water – splash)
ทั้งนี้ การเดินทางเยือนเมืองเชียงรุ่ง(Jinghong) ในครั้งนี้ ถือเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 2 ประเทศ ที่สำคัญคือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยวของประเทศไทยและประเทศจีน ด้วยความผูกพันธ์และมิตรภาพที่ดี รวมถึงการสนับสนุนในความร่วมมือต่างๆในอนาคต