เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 7/2567 พัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม

วันที่ 25 เมษายน 2567 เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการประชุมผู้นำชุมชน ครั้งที่ 7/2567 ประจำเดือน เมษายน 2567 โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล , รองปลัดเทศบาล และผู้อำนวยการกอง เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารทางราชการ รับฟังปัญหา ความต้องการ แนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน ประสานความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองลำพูน กับผู้นำชุมชน ทั้ง 17 ชุมชน ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ

สำหรับระเบียบวาระการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1.ผลการประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดความพิการกับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม – 2 เมษายน 2567 โดย กองการแพทย์
2.สรุปกิจกรรมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดลำพูน โดย กองการศึกษา
3.การพิจารณาคัดเลือก “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2567” โดย กองสวัสดิการสังคม

นอกจากนี้ การชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน หรือตารางกิจกรรมอื่นๆ ของเทศบาลฯ ให้กับผู้นำชุมชนได้รับทราบ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ระหว่างเทศบาลเมืองลำพูนและชุมชน ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น จัดขึ้น ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม