เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมจัดนิทรรศการวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปี 2567

วันที่ 26 เมษายน 2567 สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลำพูน ร่วมกับ เทศบาลเมืองลำพูน ในฐานะคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาล จัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปี พ.ศ.2567 โดย นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้อ่านสารของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี พ.ศ.2567 พร้อมเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ของการเป็นผู้บริโภค ตลอดจนป้องกันตนเองมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ
          ในการนี้ เทศบาลเมืองลำพูน นางสุกัญญา มาลา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำทีมเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้และข่าวสารเกี่ยวสิทธิของผู้บริโภค ร่วมกับ 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลำพูน, สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดลำพูน, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน, ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดลำพูน
        ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้กำหนดให้วันที่ 30 เมษายนของทุกปีเป็น “วันคุ้มครองผู้บริโภค” เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นในวันที่ 30 เมษายน 2522 โดยแต่ละปีสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ในส่วนของจังหวัดจังหวัดลำพูน สำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลำพูน จึงได้จัดงานครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้บริการประชาชน ที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้า เที่ยวชมถนนคนเดิน(ข่วงคนเตวหละปูน) บริเวณด้านหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน