เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมแถลงข่าว งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2567

       วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายพุธิพล ปันทะธง และ นายสุรพงค์ นาตะโย เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นำพนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมในกิจกรรมแถลงข่าว งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2567 โดยได้รับเมตตาธรรมจากท่านพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัด พระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ในฐานะประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานฝ่ายฆราวาส, นางสุวิมล กันทะสี ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน, นางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดลำพูน และนายพงษ์เทพ มนัสตรง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ร่วมแถลงข่าวการจัดงานประเพณีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2567
       สำหรับงานประเพณีสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย จะจัดขึ้นในเดือนแปดเป็ง หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เหนือ ซึ่งจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (นับนางจันทรคติของไทย) โดยในปีนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-22 พฤษภาคม 2567 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของจังหวัดลำพูนที่ได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาช้านาน