เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมโครงการส่งเสริมการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567  นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และกองสวัสดิการสังคม  เข้าร่วมประชุมตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองลำพูน โดยได้มีการคัดเลือก นางสาววิชญาดา บ่อสวัสดิ์  เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองลำพูน  พร้อมทั้งร่วมกันระดมความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน 2 แห่ง คือ

  1. ศูนย์การเรียนรู้รถไฟ ณ สวนสาธารณะกู่ช้าง (สวนม่วนใจ๋)
  2. ศูนย์การเรียนรู้โคมล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน

นอกจากนี้ ยังได้เข้าชม “พิพิธภัณฑ์มิกกี้เมาส์” ซึ่งเป็นของสะสมส่วนตัวของ นายนเรนทร์  ปัญญาภู ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น สร้างแกนนำจิตอาสาในการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนต่อไป