เทศบาลเมืองลำพูนจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 โดยมี นายอาคม วัฒนากูล ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน เปิดการประชุม, นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ทำหน้าที่ เลขานุการสภาเทศบาลฯ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล, คณะผู้บริหาร นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน, ผู้อำนวยการกอง, ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน, พนักงานเทศบาล และประธานคณะกรรมการชุมชน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
โดยมี ระเบียบวาระการประชุม เรื่อง แนะนำพนักงานเทศบาลและพนักงานครูที่ได้รับการโอนย้าย , ระเบียบวาระ เรื่องที่เสนอใหม่ ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโครงการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2567, ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อโอนเพิ่มค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ , ญัตติ เรื่อง การรายงานเงินงบประมาณเงินอุดหนุนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และระเบียบวาระอื่นๆ ซึ่งการประชุมสภาเทศบาลฯ ครั้งนี้ ดำเนินการไปตามระเบียบวาระที่กำหนด และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
******************************************************************************************