เทศบาลเมืองลำพูน จัดอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ยกระดับการพัฒนาเมือง สู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เทศบาลเมืองลำพูนจัดโครงการฝึกอบรมสัมมนาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล, ผู้อำนวยการกอง และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมอบรมในหัวข้อ “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน นายสัญญา ทุมตะขบ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม มาร่วมบรรยายให้ความรู้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองลำพูน
ทั้งนี้ การจัดอบรมดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ในการยกระดับการพัฒนาเมืองสู่เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น เพื่อความก้าวหน้าของพนักงานและความก้าวหน้าขององค์กรไปพร้อมกัน มุ่งสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างยั่งยืน