เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2567

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาล นำพนักงานเทศบาลและครูสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน และเครื่องสักการะพระราชทาน โดย นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานที่เคลื่อนขบวนจากพิพิธภัณฑ์ปั๊มน้ำมันสามทหาร ไปยังวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน
จากนั้น ได้มีพิธีเปิดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2567 โดยได้รับเมตตาธรรมจาก พระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร พร้อมพระเถรานุเถระ ในพิธีเจริญร่วมชัยมงคลคาถา ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการ ตลอดจนประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำพูน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน
ซึ่งงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-22 พฤษภาคม 2567 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเปิดให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยว ได้ร่วมสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ในทุกเย็นพระสงฆ์จะมีการเจริญพระพุทธมนต์ อบรมสมโภชน์ น้ำสรงพระราชทาน ทุกวันจนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม