เทศบาลเมืองลำพูนประชุมชี้แจงแนวทางการเข้าจำหน่ายสินค้าบริเวณถนนคนเดิน (ข่วงคนเตวหละปูน) และชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่ายสินค้า ในที่หรือทางสาธารณะ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการเข้าจำหน่ายสินค้าบริเวณถนนคนเดิน (ข่วงคนเตวหละปูน) โดยมี นางสาวสุทธินี  สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยนางทานตะวัน  อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกล่าวทักทายผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าถนนคนเดิน ร่วมชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของเทศบาลเมืองลำพูนในการควบคุม กำกับ ดูแลสถานที่จำหน่ายสินค้า ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าบริเวณถนนคนเดินลำพูนได้มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติตามระเบียบ / กฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการควบคุมดูแลสถานประกอบการรวมถึงการออกใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ และการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาต พร้อมชำระค่ารรมเนียมใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม