เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ อบรมสมโภชน้ำสรงพระราชทาน และเครื่องราชสักการะ เนื่องในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2567

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน นำคณะผู้บริหาร, รองปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์อบรมสมโภช น้ำสรงพระราชทานและเครื่องสักการะพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย ประจำปี 2567 โดยเทศบาลเมืองลำพูน เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับเทศบาลตำบลมะเขือแจ้
ซึ่งได้รับเมตตาธรรมจากพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร พร้อมพระเถรานุเถระ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายสักการะพระบรมธาตุหริภุญชัย ซึ่งเป็นพุทธสถานเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ของคนลำพูน เป็นการอนุรักษ์ สืบสาน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดลำพูนให้คงอยู่สืบไป จัดขึ้น ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน
สำหรับงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย กำหนดจัดขึ้น ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เหนือ หรือที่ชาวเหนือเรียกว่า “วันแปดเป็ง” เป็นงานประเพณีที่สำคัญของชาวจังหวัดลำพูน และจังหวัดใกล้เคียงที่มีความศรัทธาในพุทธศาสนา ได้มาร่วมสรงน้ำองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว โดยเปิดให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยว ร่วมสรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว ระหว่างวันที่ 16-22 พฤษภาคม 2567 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน