เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และเทศบาลตำบลศรีบัวบาน เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟ ครั้งที่ 5/2567 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทำงานของทุกภาคส่วนร่วมกัน

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 จังหวัดลำพูนจัดกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 5/2567 โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดลำพูน ซึ่งมีเทศบาลเมืองลำพูน นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และเทศบาลตำบลศรีบัวบาน นายจรูญ คำปันนา นายกเทศบาลตำบลศรีบัวบาน เป็นเจ้าภาพร่วม เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไม่เป็นทางการ ในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดลำพูน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง สร้างความสมัครสมานสามัคคีในการทำงาน และเสนอข้อราชการ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของแต่ละหน่วยงานให้ผู้เข้าร่วมได้รับทราบ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำพูน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน จัดขึ้น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
การจัดสภากาแฟจังหวัดลำพูนครั้งต่อไป จะจัดขึ้นเดือนมิถุนายน 2567 โดยมีหน่วยงานกระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ