เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมขบวนแห่โคมวิสาขบูชา และเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 เทศบาลเมืองลำพูนจัดขบวนแห่โคมวิสาขบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยในวันวิสาขบูชา โดยเริ่มขบวนจากบริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ไปตามถนนอินทยงยศ ถึงสามแยกร้านทองอุดมศรี เลี้ยวซ้ายเข้าถนนวังขวา ถนนรอบเมืองใน และเข้าสู่บริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ โดยได้รับเมตตาจาก ท่านพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ คณะสงฆ์วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ พร้อมด้วยนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นางดวงกมล ยิ้มละมัย ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในขบวนแห่ ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมคณะผู้บริหาร , ประธานสภาเทศบาลเมืองลำพูน ,สมาชิกสภาเทศบาลดมืองลำพูน, รองปลัดเทศบาล, พนักงานเทศบาล, พนักงานครู, พนักงานจ้าง และนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน รวมถึงสถานศึกษาอื่นๆในจังหวัดลำพูน ร่วมในขบวนแห่โคมวิสาขบูชาอย่างพร้อมเพรียงกัน
เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 วัดพระธาตุหริภุญชัยฯ ได้จัดให้มีการประกอบพิธีทางศาสนา พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ และสวดพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร รวมถึงการแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันวิสาขบูชา พร้อมการเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุหริภุญชัย วันวิสาขบูชาได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ให้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ วันตรัสรู้ และวันดับขันธปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธศาสนิกชนชาวไทย จึงควรรักษาศีล เจริญสมาธิภาวนา แผ่เมตตา พร้อมงดเว้นสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง ถือเป็นการสร้างสมบารมีความดีงาม เนื่องในวันวิสาขบูชาอีกด้วย