เทศบาลเมืองลำพูนจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  เพื่อให้คณะกรรมการชุมชนได้รู้ถึงบทบาทหน้าที่ในการดำเนินงานของตน  และมีความรู้ การปฏิบัติ ทักษะ แนวทางในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนที่ตนอาศัยอยู่อย่างถูกต้องโดย นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานเปิดโครงการพร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายผู้บริหารกับการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองลำพูน ประธานกรรมการชุมชน รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ผู้อำนวยการกอง และคณะกรรมการชุมชนผู้นำชุมชน ทั้ง 17 ชุมชน

จากนั้น นายทวน บุญมี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม บรรยาย เรื่อง บทบาทหน้าที่คณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรร่วมบรรยายให้ความรู้ นายสัญญา ทุมตะขบ ผู้อำนวยการสิ่งแวดล้อม สังกัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน บรรยายให้ความรู้เรื่อง การพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อชุมชนทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานระหว่างชุมชนกับองค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการทำงานอย่างเข้มแข็งของเทศบาลเมืองลำพูนต่อไปจัดขึ้น ณ ห้องประชุมจามจุรี อาคารคุณธรรม 38 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม