เทศบาลเมืองลำพูนจัดพิธีมอบพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เพื่อมอบให้กับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 เทศบาลเมืองลำพูน จัดพิธีรับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตามโครงการ “จัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อมอบให้กับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชน ได้เห็นถึงความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ,ประธานสภาเทศบาล,สมาชิกสภาเทศบาล,รองปลัดเทศบาล, ผู้อำนวยการกอง ,ผู้อำนวยการสถานศึกษา และพนักงานครู สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ซึ่งนางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ “จัดพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์เฉลิมพระเกียรติฯ” จากนั้น นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ประธานในพิธีประกอบพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี โดยมอบให้กับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ได้แก่โรงเรียนเทศบาลประตูลี้,โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม ,โรงเรียนสันป่ายางหลวง, โรงเรียนเทศบาลจามเทวี และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน  เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน เป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย จัดขึ้น ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนเทศบาลประตูลี้