เทศบาลเมืองลำพูน จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเทศบาล

เทศบาลเมืองลำพูน จัดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเทศบาล
วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เทศบาลเมืองลำพูนจัดพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเทศบาล ภายใต้โครงการงานวันพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและครูได้พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ แสดงความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงคัดเลือกตัวแทนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ
โดย นางศิรินารถ โพธิ์อยู่ ผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการฯ ต่อประธานในพิธี นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ซึ่งกล่าวเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการฯ ว่า “การจัดงานในวันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่ทางเทศบาลเมืองลำพูน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา เป็นการสร้างสัมพันธภาพ และเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนและครู ของโรงเรียนสังกัดเทศบาล เมืองลำพูน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุกๆ ด้าน
บรรยาการภายในงาน มีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลประตุลี้ ,โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง ,โรงเรียนเทศบาล สันป่ายางหน่อม ,โรงเรียนเทศบาลจามเทวี เข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับคัดเลือก การแข่งขันทักษะวิชาการในครั้งนี้ จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ณ เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก ในระหว่างวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2567 ต่อไป