เทศบาลเมืองลำพูนต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การอนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์ และการฟื้นฟูอัตลักษณ์ วิถีชีวิต และย่านเมืองเก่า

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ร่วมให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา จากวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช กรุงเทพมหานคร ในการเข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การอนุรักษ์พื้นที่ประวัติศาสตร์และการฟื้นฟูอัตลักษณ์ วิถีชีวิต และย่านเมืองเก่า เพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ในพื้นที่และพื้นที่สำคัญของจังหวัดลำพูน
เทศบาลเมืองลำพูนได้นำเสนอวิดีทัศน์แนะนำเทศบาลเมืองลำพูน และบรรยายสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ ทั้ง 6 ด้าน ของเทศบาลเมืองลำพูน โดยคณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมิทราธิราช ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเทศบาลฯเกี่ยวกับ วัฒนธรรม อัตลักษณ์วิถีชีวิต ชุมชนในย่านเมืองเก่า และรูปแบบของการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อไป จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ๒๗ เทศบาลเมืองลำพูน