เทศบาลเมืองลำพูน ขอประชาสัมพันธ์ การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ …… ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น