เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองลำพูน จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี นายนิวัฒน์ชัย รัตน์ชเลศ เป็นประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองลำพูน เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม 27 เทศบาลเมืองลำพูน