เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 เทศบาลเมืองลำพูน โดย นายจำรัส กันทะสัก รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน นำผู้อำนวยการกอง และผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก จัดขึ้น ณ หอประชุมจังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน

โดยประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้รับเมตตาธรรมจากท่านพระศรีธรรมโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยฯ และคณะสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 72 รูป มีการบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวงโยธวาทิต โรงเรียนจักคำคณาทรจังหวัดลำพูน, การแสดงศิลปะทางวัฒนธรรม การฟ้อนรำชุดสักการะมิ่งขวัญมหามงคลเทิดไท้องค์ราชันย์, การแสดงชุดฟ้อนบุพผามาลาดอกไม้ และการแสดงสตรีศรีล้านนา งามสง่าหริภุญชัย

นอกจากนี้ มีการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ฉัตรแก้วคุ้มเกล้าชาวประชาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ” และการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ เป็นต้น และในวันที่ 8 มิถุนายน 2567 จังหวัดลำพูน จะได้จัดพิธีเชิญธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ  ส่งต่อให้จังหวัดลำปาง  ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ อำเภอห้างฉัตร