เทศบาลเมืองลำพูนร่วมประชุมโครงการพัฒนาพื้นที่ตัวแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ เพื่อลดล้ำความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , นางทานตะวัน อินทร์จันทร์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองลำพูน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ตัวแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ เพื่อลดล้ำความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับหน่วยบริหารจัดการเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา ,กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เพื่อติดตามความก้าวหน้า ของโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมคุณธรรม  27 เทศบาลเมืองลำพูน

จากนั้น คณะกรรมการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการฯ ณ ศูนย์แห่งการเรียนรู้รถไฟ ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ที่เรียงร้อยเรื่องราวประวัติศาสตร์รถไฟของจังหวัดลำพูน ผ่านวิถีชีวิตของคนรถไฟจากอดีตถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่ ณ สวนม๋วนใจ๋ นอกจากนี้ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้โคม ที่มีการจัดกิจกรรมการทำโคม รูปทรงต่างๆทั้งแบบโบราณดั้งเดิมและแบบประยุกต์ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง ทั้งนี้ เพื่อการขับเคลื่อนและพัฒนาเมืองลำพูนด้วยองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้ได้อย่างท่าเทียมกัน