ปั่นจักรยาน ณ อุทยานแห่งชาติ ออบขาน “เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี”

กิจกรรมปั่นแอ่วบ้านพี่เมืองน้อง ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้ เมือปั่นดี) เทศบาลเมือลำพูน จังหวัดลำพูน (เส้นทางจากเทศบาลเมืองลำพูน เทศบาลหนองควาย อุทยานแห่งชาติออบขาน ในวันที่ 19 มีนาคม 2559)

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันและขับเคลื่อน นโยบายท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพด้วยการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ตามแนวยุทธศาสตร์จักรยาน 3ส และรณรงค์สร้างกระแสให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความตื่นตัวในการปั่นจักรยาน และหันมาใช้จักรยานในชีวิตประจำวันมากขึ้น นอกจากนั้นเป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนและผู้ใช่รถใช้ถนน ในท้องถิ่นให้รับรู้และตระหนักในสิทธิ และหารใช้ถนนร่วมกันบนท้องถนน เกิดเส้นทางในการปั่นจักรยานใหม่ที่มีความปลอดภัย และเกิดเครือข่ายการใช้จักรยานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง