นิทรรศการเคลื่อนที่เรื่อง “ท้องถิ่นสยามในเขตคามประชาธิปก”

พิธีเปิดนิทรรศการ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559 โดย นายณรงค์ อ่อนสะอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดพิธี และ รองศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าฯ เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับเทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำนิทรรศการเคลื่อนที่เรื่อง “ท้องถิ่นสยามในเขตคามประชาธิปก” ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งพัฒนาการด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่น โดยได้กำหนดจัดแสดงนิทรรศการ ในระหว่างเดือน เมษายน – มิถุนายน 2559 ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน