ประกอบพิธีทำบุญสืบชาตาเมือง ๔ มุมเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง หละปูน ๒๕๕๙

วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัด พิธีทำบุญสืบชาตาเมือง ๔ มุมเมือง เพื่อความเป็นสิริมลคลแก่ บ้านเมือง โดย จัดบริเวณ ซุ้ม ประตูเมืองเก่าทั้ง ๔ จุด คือ จุดแรก บริเวณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขาม มีนายอนันตพล บุญชู รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานส่วน บริเวณ จุดที่ ๒ ที่ โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ซึ่งใกล้กับ กำแพงเมืองเก่า มีนายณรงค์ อ่อนสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน , จุดที่ ๓ ประตูช้างสี มี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน เป็นประธาน และ จุดที่ ๔ ประตูมหาวัน มี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีหลังเสร็จพิธีทำบุญสืบชะตาเมือง ทั้ง ๔ มุมเมือง ผู้ว่าราชการได้มอบพันธุ์ปลา ให้แก่ เทศบาลเมือง เพื่อ นำไปปล่อย ในสวนสาธารณะ และ ในคูเมืองลำพูน จากนั้น มีพิธี เจิมป้าย ประตูเมือง , กำแพงเมือง และ ประตูเมือง โดย พระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ได้เจิมป้าย เพื่อ ความเป็นสิริมงคล ซึ่ง เทศบาลเมืองลำพูน ได้ปรับปรุง กำแพงเมืองเก่า นครหริภุญชัย ให้ปรากฏเป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริม ให้จังหวัดลำพูน เป็นเมืองแห่งการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมต่อจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , หัวหน้าส่วนราชการ , ประชาชน และ เยาวชน ได้ร่วมกัน เดินขบวน ในชุดพื้นเมือง เพื่อ เป็นสัญลักษณ์ การเปิดประตูเมือง ต้อนรับนักท่องเที่ยว ภายในขบวน ประกอบด้วย ช่างฟ้อนเล็บ ซึ่งเป็นเยาวชน จากสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองลำพูน , ขบวน เครื่องสักการะล้านนา เพื่อรณรงค์ ให้ประชาชน และ เยาวชน การเล่น น้ำสงกรานต์ ตามประเพณีล้านนา