โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้..เมืองปั่นดี) วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดโครงการการขับขี่จักรยานให้ปลอดภัยแก่ประชาชน ตามโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้..เมืองปั่นดี) เพื่อสนับสนุนให้เกิดกลไกการดำเนินงานสร้างความปลอดภัย และป้องกันการบาดเจ็บในการใช้ทางจักรยานในชุมชนเขตเทศบาลเมืองลำพูน ตลอดจนเพื่อร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดภัยในการใช้ทางจักรยานในชุมชนเขตเมืองเก่าเทศบาลเมืองลำพูน  และ เพื่อเป็นการสร้างกระแสการใช้จักรยาน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน  ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขกองการแพทย์ เทศบาลเมืองลำพูน โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมและปั่นจักรยานทั้งสิ้น 120 คน