การประกวด “ จักรยานผ่านเลนส์ (เมืองเก่าลำพูน) ” ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี)

ประกวดภาพถ่าย    “ จักรยานผ่านเลนส์ (เมืองเก่าลำพูน) ”

ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี)

แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท ดังนี้

ภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือ
ภาพถ่ายจากกล้องถ่ายภาพทั่วไป / DSLR
สิ่งที่ต้องส่งพร้อมใบสมัคร ทั้ง 2 ประเภท

แผ่นซีดี ไฟล์รูปต้นฉบับ และไฟล์ที่ตกแต่งภาพแล้ว
รูปภาพ ขนาด 8 x 10 นิ้ว สำหรับประเภทโทรศัพท์มือถือ พร้อมติดฟิวเจอร์บอร์ดสีดำขนาด 10 x 12 นิ้ว
รูปภาพ ขนาด 12 x 18 นิ้ว สำหรับกล้อง DSLR พร้อมติดฟิวเจอร์บอร์ดสีดำขนาด 14 x 20 นิ้ว
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงชื่อกำกับ จำนวน 1 ชุด
ระยะเวลาการส่งภาพ

ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2559
ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด

ประชาชนทั่วไป (สามารถส่งได้คนละไม่เกิน 3 ภาพ/ประเภท)
วิธีการส่งภาพเข้าประกวด

สามารถส่งภาพถ่ายด้วยตนเอง ณ งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองลำพูน หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยวงเล็บที่มุมซองด้านขวาว่า “โครงการประกวดภาพถ่ายจักรยานผ่านเลนส์ (เมืองเก่าลำพูน)” และประเภทที่ส่งภาพเข้าแข่งขัน มาที่สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน เลขที่ 27 ถนนเทศบาล 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
หมายเลขโทรศัพท์ 053-561524
กำหนดเวลาการส่งภาพ/ตัดสินภาพ และมอบรางวัล ทั้ง 2 ประเภทการแข่งขัน

ส่งผลงานภาพถ่ายด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-30 กันยายน 2559 ณ งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองลำพูน หากส่งไปรษณีย์ ทั้งนี้จะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นที่สำคัญ
ตัดสินและประกาศผลงานภาพถ่าย

วันที่ 8 ตุลาคม 2559 ณ อาคารคุณธรรม 27 สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมหลักเกณฑ์ได้ที่

www.lamphuncity.go.th
www.lamphuncycling.com