ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นไป..ชิมไป..เรียนรู้ไป” แอ่วหละปูน วันที่ 18 กันยายน 2559 จำนวน 500 คน

ประกาศรายชื่อ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม “ปั่นไป..ชิมไป..เรียนรู้ไป” แอ่วหละปูน

วันที่ 18 กันยายน 2559 จำนวน 500 คนแรก

หมายเหตุ : ให้ผู้มีรายชื่อนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตนนะจุดลงทะเบียน

06.00 น. – 07.30 น. ณ ศูนย์ท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม เทศบาลเมืองลำพูน

*** หากท่านไม่สามารถมาตามกำหนดเวลา ถือว่าสละสิทธิ์รายชื่อ

ขณะนี้ มีผู้มาลงทะเบียนครบตามจำนวนแล้ว หากท่านใดต้องการสนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถมาลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ท่องเที่ยว เชิงสะพานท่าขาม เทศบาลเมืองลำพูน ในวันที่ 18 กันยายน 2559 เวลา 06.00 น. – 07.30 น. นะครับ

ลำดับ ชื่อ – สกุล
1 กมล  วรรณมณี
2 กรเกียรติ   กันทะวี
3 กรรณิการ์ วิรัตน์เกษ
4 กฤตนัย  แผ่นสุวรรณ
5 กฤตภาส  ชัยมงคล
6 กฤษฎา  กวีสุทธิ์
7 กฤษฎาพร  ชัยสุริยะ
8 กฤษณา  กุลศิริ
9 กฤษดา  กำแพงแก้ว
10 ก๋องคำ  ประทุมวัน
11 กองสิน  กวีสุทธิ์
12 กัญญารัตน์ ฟักนาค
13 กัลยา  บุญปั๋น
14 กัลลฏา  อินตาดวง
15 กาญจนา  ขันไชย
16 กาน  อุ่นเรือน
17 กำพล  จันทร์โพธิ์
18 กิ่งกาญจน์  ศิริรัตน์
19 กิ่งโชค บุษยสุข
20 กิตตวัฒน์ ฟักนาค
21 กิตติพงษ์  นันติสิงห์
22 กิตติมา  โฆสิตวิวัฒน์
23 กิติพงษ์   ยศอุโมงค์
24 กีรติ     ปรีชานุกูล
25 กุลยา   กำแพงแก้ว
26 เก่งกาจ   สุขดี
27 เกรียงไกร  คำซาวสัน
28 เกรียงไกร ณ ลำพูน
29 เกษม    สมบุญโสด
30 เกษม  ติห้วย
31 เกษม  หอมอาจ
32 เกษม สุกิน
33 เกสร  สิทธิประเสริฐ
34 เกียรติศักดิ์  บุญตัน
35 ไกรสร  เนตรผาบ
36 ขจร  วงศ์สวย
37 ขันแก้ว   สมพมิตร
38 คณาธิศ ศรีจันทร์แก้ว
39 คธา พรพิบูลย์
40 คะนึงนิจ  ณ คำ
41 คาเชนท์   นพบุรี
42 คำ  เตมีชิว
43 จงรัก   จิตธรรม
44 จตุพร อินทองเอียด
45 จตุรงค์  นันตาโจง
46 จรวย   ชัยถวิล
47 จรัส     คำราพิศ
48 จรัสพงศ์   นันทขว้าง
49 จรูญ ยอดอุโมงค์
50 จันจิรา   ทองน้อย
51 จันทร์จิรา ลิ้มนิวัตกุล
52 จารุวรรณ  ลำนวล
53 จำเริญ  เทพสุริน
54 จำเริญ  วุฒิธรรมารักษ์
55 จิราวรรณ  นันตาโจง
56 จีรภรณ์  โพธิอุโมงค์
57 จุมพล ทวีลาภพูนผล
58 จุฬา เอกสุวรรณ
59 จุฬาภรณ์  ยาวิธี
60 เจน  มั่นศักดิ์
61 เจริญศรี   นาราช
62 ฉัตรกาญจน์  ศีลพร
63 ฉัตรชัย  จันทร์สุข
64 ฉัตรชัย ธรรมเสนา
65 ฉันทนา แสงบุญ
66 เฉลิมชัย  ไชยาคำ
67 ชญาดา ยังเจริญภากร
68 ชนพัฒน์  ธิติเวศน์สกุล
69 ชมชื่น  โปสุ
70 ชมพร  คำรังษี
71 ชรินทร์  จิโนรส
72 ชลธิชา บุรีคำ
73 ชลาลัย ใจทน
74 ชวนชม เครือเขียว
75 ชวลิต   ชมภูเทพ
76 ชัจชลิต วัฒนากูล
77 ชัช  อินทวงศ์
78 ชัยณัฐ  กิตติโชควัฒนา
79 ชัยพร  ฟังสำเนียง
80 ชัยวิมล อุประโจง
81 ชาญฉลาด  อุประโจง
82 ชาติชาย  หน่อชาย
83 ชุติกาญจน์ ฟักนาค
84 ชุติพนธ์   นาถพรายพันธุ์
85 ชูชาติ เรือนเมา
86 ชูพงศ์ เพชรรักษ์
87 ชูศักดิ์  นพบุรี
88 เชิดพงษ์  เกทุมะ
89 ไชยพร ทะนูญวงค์
90 ไชยวุฒิ  บุญสม
91 ไชยา  เสนาวนา
92 ฐานิต พงศทอนจอมใจ
93 ณฐวัฒน์  พัฒนปาลี
94 ณภัทร   สุยะสัก
95 ณรงค์    วงค์วาร
96 ณรงค์   จาตุรพจน์
97 ณรงค์ มุ่งดี
98 ณรงค์เดช  กองมณี
99 ณรงค์ฤทธิ์  เครือบุญมา
100 ณัชชา ทาสัก
101 ณัฎฐพัชร  ลิ่มประเสริฐ
102 ณัฏฐพงษ์  กันทะเรือน
103 ณัฐกฤตา ปันอิ่น
104 ณัฐฎิกานต์  พวงทอง
105 ณัฐพล ธรรมเสนา
106 ณัฐพิมล  กาบซ้อน
107 ณัฐรัชต์   เสียงใส
108 ณัฐวัช    กุดชัยภูมิ
109 ดารา  ปันสีทอง
110 ดารารัตน์  อินต๊ะ
111 ดาริน   เจียงสืบชาติวีระ
112 ดำรงศักดิ์  สีเหล็ก
113 เดชา วงค์ชัย
114 แดงต้อย ชัยเพ็ญ
115 ตระกูล  ปาละก้อน
116 ถวิล  สุดแสงตา
117 ถาวร  ปัญญา
118 ทนันท์  คำแสน
119 ทรงเดช เมืองมูล
120 ทรงพร  ลาวนันท์
121 ทรงพล พัชราวุฒิ
122 ทรงศรี  ถาวรวรานนท์
123 ทรงศรี  วดีศรีศักดิ์
124 ทรงศักดิ์  ขันตี
125 ทรงศักดิ์ วังธิยอง
126 ทวี   สายกับ
127 ทวีชัย  ชัยสุริยะ
128 ทวีชัย  มณีวัฒนา
129 ทวีวิทย์  รัตนวิจิตร
130 ทวีศักดิ์  สะอาดโฉม
131 ทศพร   จันทิมา
132 ทองคำ  วิรัตน์
133 ทองใส ตาดี
134 ทะนงศักดิ์  คำนึง
135 ทัศณีย์  ศรีริทิพย์
136 ทัศนา  สุขแสวง
137 ทัศนีย์  นันติสิงห์
138 ทัศนีย์  ศรีสุวรรณ
139 ธงชัย  ฝั้นลาพิงค์
140 ธงชัย ชัยศรีมา
141 ธนธิฌา  แก้วมา
142 ธนพงษ์  ไลยางกูล
143 ธนพล  นันกะสคนธ์
144 ธนรวย ฟักนาค
145 ธนากร   กานภู
146 ธนาพงษ์   ปัญญาสัน
147 ธนาวุฒิ จี้ตระกูล
148 ธนิษสิน      มาสอน
149 ธรรมโต สิทธิตัน
150 ธรรมรัตน์   สิงห์วี
151 ธรรมรัตน์  สิทธิกัน
152 ธวัช ไชยวงศ์
153 ธวัชชัย   เอื้องคำ
154 ธวัฒน์    สุรินธรรม
155 ธันยมัย พงศทอนจอมใจ
156 ธันวา  ไชยาคำ
157 ธีรดนย์  แสนสมบูรณ์
158 ธีรเดช  ไชยช่วย
159 ธีรพันธ์ สิทธิอมรรัตน์
160 ธีรภัทร์ วงศ์มณีรุ่ง
161 นกุล  ทาสัก
162 นคร  สายแก้ว
163 นงนุช    เล่นสัก
164 นงลักษณ์ สุทธิแสน
165 นพนันท์ ตะนาวศรี
166 นฤทธิ์    ปันทะโชติ
167 นฤพร  สะอาดโฉม
168 นลินี     ปัญญาราช
169 นัยนา   สีเหล็ก
170 นาค     เป็งใจ
171 นางมาลีรัตน์  อินต๊ะสืบ
172 นางสง่า   บุญฟู
173 นางสุชาดา  รินสินจ้อย
174 นายประยูทธ  บุญมา
175 นายอเนก  อินต๊ะสืบ
176 นิคม   มณีจักร
177 นิตยา  พรหมชัย
178 นิติภูมิ  จุ่มปาลี
179 นิพนธ์  ยุทธนาพันธ์
180 นิพนธ์ ผาทอง
181 นิภา มณีจักร
182 นิรันดร  ยอดเมธา
183 นิราช  ตนอุตร์
184 บรรเลง  เล่นสัก
185 บัณฑูรย์  ทวีวงศ์
186 บันลือศักดิ์  วรรณมณี
187 บัวอำ    ใจแก่น
188 บานเย็น  เสมอภาค
189 บุญช่วย  เนตรสุวรรณ
190 บุญเติง  หอมอาจ
191 บุญรักษ์  ไชยวุฒิ
192 บุญเรือง  คุณารูป
193 บุญฤทธิ์  ชุ่มบัวทอง
194 บุญลพ  เขื่อนทอง
195 บุญศรี สุยะศักดิ์
196 บุญส่ง  ระลีธง
197 บุพพัณฑ์  ทวีวงศ์
198 เบียน  สารบุญมา
199 ปฏิวัติ   พิงคะสัน
200 ปฐมพร   ยาวิละ
201 ปณิศา   นันทแก้ว
202 ปภิศรา วัฒนากูล
203 ประกิจ  ทาเจริญ
204 ประจวบ  คำเวียง
205 ประดิษฐ์  วงศยา
206 ประทุม  ต๊ะวงค์
207 ประพจน์  หาญจิรกานต์
208 ประพันธ์  กากาศทิพย์
209 ประภัสร์ ภู่เจริญ
210 ประมวล  อำนักมณี
211 ประเสริฐ   สว่างพนาพันธ์
212 ปรัชญา  มหาวัน
213 ปราณี  ไชยาพันธุ์
214 ปราณี  มูลใหม่
215 ปราณี สิทธิพงศ์
216 ปรานอม   บริสุทธิ์
217 ปรีชา มารัตน์
218 ปรียา  เทพศักดิ์
219 ปัญญาพล  ใจดี
220 ปิติ  นันทขว้าง
221 ปิยนันท์ ราชธานี
222 ผ่องพรรณ เสนอุโมงค์
223 เผด็จศึก ธรรมจินดา
224 ฝอยทอง  ชัยถวิล
225 พงศกร   ชัยวงค์
226 พงษ์นรินทร์  รชตไพโรจน์
227 พงษ์พันธ์  ไชยาพนธุ์
228 พงษ์พันธ์  พงษ์วิทยานุกฤต
229 พงษ์ศักดิ์ ชมพูกา
230 พรพรรณ์  ทองสุข
231 พรวิภา ชัยมงคล
232 พรศรี  ปันมัชยา
233 พวงเพชร   สุทธิสมบัติ
234 พักต์พิไล  วิชัยรัตน์
235 พัชกร มารัตน์
236 พัชชารีย์  เธียรตั้งพิริยะ
237 พัชราวรรณ  กันสุแก้ว
238 พัชรินทร์  ผิวศรี
239 พัชรีย์  มะทะธง
240 พัฒนา บุญญประภา
241 พัทธรา  กัณทพนม
242 พัน  เนื้ออ่อน
243 พันธ์ศักดิ์  อินทะชัย
244 พัลลพ น้อมสะปุ๋ง
245 พานิช แก้วบุญเรือง
246 พิชาติ แก้วมหาวัน
247 พิตตินันท์ ยังเจริญ
248 พิทยา  แก้วมา
249 พินิจ   ผางวนา
250 พินิจ  โท๊ะทองซิว
251 พิษณุ แก้วเรือนงาม
252 พิสิษฐ์ศักดิ์  ศรีวะโสภณ
253 พีรพงศ์  ปัญศิริ
254 พุทธิพล ปันทะธง
255 เพชร   ลังกาดี
256 เพชรา นพบุรี
257 เพลินทิพย์  โวหาร
258 ไพศาล  ตันตรา
259 ภัทรวรรณ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
260 ภัทรา  เปี่ยมคง
261 ภาคิน    กิติวรรณ
262 ภาคินัย  มูลใหม่
263 ม.ล.ทรงยศ  สายสนั่น
264 มงคล เจริญ
265 มงคล พันเพ็ญ
266 มณีรักษ์ เอ็นเมืองเหล็ก
267 มนเฑียร  นาราช
268 มนต์ชัย อะกะเรือน
269 มนตรี  อิศรางกูร ณ อยุธยา
270 มนัส บุญบุรี
271 มรกต  อินทเสน
272 มัณทนีย์  บุญยะกมล
273 มานพ  ประทุมวัน
274 มานพ  เลาหกุล
275 มานิตย์ มงคลประเสริฐ
276 มุกดา ธรรมเสนา
277 เมธาวี   รัตนพนัส
278 ยงยุทธ  ขันไชย
279 ยุทธนา  สุตันนปฤดา
280 ยุทธภูมิ  เขียวธง
281 เยาวลักษณ์  ทาเจริญ
282 รชต  พูลเขตวิทย์
283 ระวี   ทาสัก
284 รักษ์ชัย  ศรีบุญเรือน
285 รัฐกร  ศรีทองสุข
286 รำพู  พรวิไล
287 รุ่งฤทธิ์   เขียวเจริญ
288 รุจิรา ทรงไตรจักร
289 เรณูกา  สุรินทร์คำ
290 เรวดี   ยุทธนาพันธ์
291 เรียมรมย์ วงศ์วาร
292 ลักษณาวลี  สิงห์วี
293 เลิศวิไล   ทิพย์มณี
294 วชกร  พะบุญรักษ์
295 วชิรพงศ์  กาวันนา
296 วชิราฤดี   จาตุรพจน์
297 วนิดา   ยอดคำ
298 วรกาญจน์  หว่างตระกูล
299 วรชาติ กมลรัตน์
300 วรพงศ์  เอกไธสง
301 วรวิทย์ ชัยปัญญา
302 วรวุฒิ วุฒิเลิศเดชา
303 วราเทพ สุวรรณภูมิ
304 วรินทร์พร  วัฒนากุลภัสสร
305 วลัยรัตน์ เฉลิมวงค์
306 วัชรพงษ์  ไชยาพันธุ์
307 วัชรินทร์   กุดชัยภูมิ
308 วัชรี ขัติพันธ์
309 วันชัย    แก้วมา
310 วันวิสาข์   บุญทา
311 วัลภา   อินทจักร
312 วัลยา ภู่สว่าง
313 วัลลภา  เชษฐธง
314 ว่าที่ ร.ต.อุทัย  ศรีชนะ
315 วิกรานต์  ศิลพร
316 วิจิตร  ราชิวงศ์
317 วิชญ์ชวัล    ขันไร่
318 วิชัย  ทาเจริญ
319 วิชาญ   ไชยรังษี
320 วิชาญาดา  บ่อสวัสดิ์
321 วิทยา  กรีแก้ว
322 วิทวัฒน์ ตาจุมปา
323 วิทิศ  อูปขาว
324 วิรังรอง ตั้งศักดิ์สถิตย์
325 วิรุณ มิยะยม
326 วิโรจน์   นิราช
327 วิเลิศ   เจียงสืบชาติวีระ
328 วิไล  ลันขุนทด
329 วิไล ขวัญเนตร
330 วิสุทธิ์  พรมพิงค์
331 วิสูตร คำนาสัก
332 วีรเกียรติ  บุณยเกียรติ
333 วีรชัย  อุดรบุญนิธิ
334 วีรเดช ยอดคำ
335 วีรทัศน์  สุทธสุภา
336 วีระพงษ์  พะบุญรักษ์
337 วีระพงษ์ อินทะพงศ์
338 วีระพันธ์  ยาวิธี
339 วีระภัทร  พะบุญรักษ์
340 วีระยุทธ  โวหาร
341 วีระศักดิ์  ไววาง
342 วุฒิชัย วุฒิเสน
343 วุฒิพงษ์  มะโนชมภู
344 ศจี บุณยเกียรติ
345 ศรชัย   วงค์สุวรรณ
346 ศรัณย์วิทย์  ก้อนแก้ว
347 ศราวุธ    หลุยจำวัน
348 ศรีทอน  ปิกะเข็ม
349 ศรีนวล  คำธิตา
350 ศศิรินทร์  สายสนั่น ณ อยุธยา
351 ศักดิ์   โนชัย
352 ศักดิ์ชัย ปุณมธุรส
353 ศิริจันทร์  อินตา
354 ศิรินทร์ญา วงศ์มณีรุ่ง
355 ศิริพงศ์  นันติกา
356 ศิริลักษณ์  รังศิลป์
357 ศิริวิภา  หลวงไผ่
358 ศิวกร  กันทะถ้ำ
359 ศิวพร  ทาเจริญ
360 ศิวพร วัฒนากูล
361 ศิวะพงษ์ คำวัง
362 ศิศิธร  กุดชัยภูมิ
363 ศุภณัฐ  ภูวิชัย
364 ศุภนันท์      ขันไร่
365 ศุภลักษณ์   อินจันทร์
366 ศุภวิชญ์   บุญทา
367 ศุภสิน ปัญญาสุข
368 เศรษฐิกาญจน   เรือนคำ
369 สงกรานต์  กาวิระ
370 สงกรานต์  ใจมะโน
371 สงกรานต์  มณีจักร
372 สงกรานต์  มิตตาภรณ์
373 สงกรานต์ ราชธานี
374 สงวน   จันทร์ทะเล
375 ส่งเสริม  สุริยะวงค์
376 สถาปนา   ขวัญศิริ
377 สถิตพงศ์  โพธิอุโมงค์
378 สมเกียรติ์   นามวงศ์
379 สมคิด  สมญาราษฎร์
380 สมชาย ดวงทวี
381 สมนิตย์  แสงนวล
382 สมบูรณ์  วิชัยรัตน์
383 สมบูรณ์  อินตาดวง
384 สมเพชร  ปูระณะพงษ์
385 สมยงค์  เผือกเหมือย
386 สมยศ  เสกสิทธิ์วรกุล
387 สมฤทธิ์  สมแก้ว
388 สมศักดิ์ ผาติปัญญา
389 สมัย   วันดี
390 สรรเสริญ แสนสมบูรณ์
391 สร้อยสุดา  คุณยศยิ่ง
392 สวัสดิ์  หลวงฟู
393 สวาท  จันทร์ทะเล
394 สหัชชัย  คำซาวสัน
395 สาคร  คำตั๋น
396 สายฝน   ไทยกรรณ์
397 สายัณห์  สารยศ
398 สำเริง การบัญชี
399 สิงห์ชัย เตโชกูล
400 สิริธร  ชิตทะวงศ์
401 สิริมาส  บุญประสาน
402 สิริวุฒิ คำธิตา
403 สืบสกุล วงศ์จักร
404 สุกัญญา     ดาป้อม
405 สุกิจ  ทองสุข
406 สุขสวัสดิ์  ใจแก่น
407 สุจิตรา   ไชยวงศา
408 สุดาเพ็ญ วงค์ชัย
409 สุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา
410 สุทัศน์ชัย  สมบูรณ์ชัย
411 สุเทพ  วิยะบุญ
412 สุเทพ ปัญญาสุข
413 สุธพล  ไชยเวียง
414 สุนทร   คำตุ้ยเครือ
415 สุนทร  โยศรี
416 สุนทร  ศรีรักษา
417 สุพจน์  ธิปะ
418 สุพจน์ สิทธิตัน
419 สุพรรณ  กันทะวงค์
420 สุพัฒน์   ไชยงาม
421 สุพัฒน์  ผิวศรี
422 สุภาพร   จันทร์เทพ
423 สุมาลี  พัชราวุฒิ
424 สุมาลี  อำนักมณี
425 สุเมธ   สุวรรณ
426 สุรชัย  สุปินชมภู
427 สุรพงค์ นาตะโย
428 สุรศักดิ์  พฤติเมธากุล
429 สุรสิทธิ์  ปันมัชยา
430 สุรัตน์  ทานำ
431 สุรินทร์   มุขแก้ว
432 สุวิทย์  สุทธิสมบัติ
433 เสน่ห์ ดวงใจศักดิ์
434 เสาวภา เลาหกุล
435 แสงจันทร์ ตะนาวศรี
436 องอาจ  กองบุญ
437 องอาจ  มุ่งดี
438 อดิศักดิ์  นันตากาศ
439 อดิศัย  กาวันนา
440 อดิสรณ์  จันทราทิพย์
441 อนงพันธ์   วงค์สุริยะ
442 อนันต์  กลิ่นไพบูลย์
443 อนันต์  มากะนัต
444 อนันต์  สมบูรณ์ญา
445 อนุชา  บุตรมารกูล
446 อนุชา  สาละวัน
447 อนุรักษ์ ภูวิชัย
448 อนุวัฒน์   แสนเหลา
449 อภิชาติ   เตมีศักดิ์
450 อภิญญา  ชัยวงค์
451 อภิญญา เปี่ยมคง
452 อภิมุข  อัศวโกวิท
453 อรทัย   ชัยสุริยะ
454 อรทัย พัฒน์ดิศักดิ์กุล
455 อรนุช คำธิตา
456 อรรถพล   วงศ์รัตน์วิวัฒน์
457 อรรถพันธ์  มาผาบ
458 อรวรรณ   แสนสมบูรณ์
459 อรุณ   อิสระภาพ
460 อ้อยใจ ตันหนองดู่
461 อัคเรศ    ทรัพย์เจริญ
462 อังคณา วังธิยอง
463 อัชมา  โพธออุโมงค์
464 อัญจนา  บ่อสวัสดิ์
465 อัฐพร   ขว้างจิต
466 อัมพรรณ กัญญา
467 อัมพิกา   สิทธิรักษ์
468 อัมรา  จีนมัชยา
469 อัศวิน แสนสมบูรณ์
470 อาทิตย์   จอมขันเงิน
471 อาทิตย์  สังเขป
472 อาทิตย์ ยศพิมสาร
473 อาคม  วัฒนากูล
474 อาภาภรณ์    ศรีษะ
475 อารีย์  วงศ์สวย
476 อำนวย    ถิ่นเพาะ
477 อิ่นคำ  วงค์ษา
478 อินตา   เมืองมูล
479 อินถา  พรหมมินทร์
480 อินทร  ไชยบุญทา
481 อินทรีย์ วุฒิชาญ
482 อุดม  แก้วมา
483 อุดม  จันทร์เป็ง
484 อุดม  โปสุ
485 อุดมโชค  คำป๊อก
486 อุทัย   ไคร้งาม
487 อุทัย กัญจา
488 อุทัยวรรณ  ไชยเหล็ก
489 อุราวัจน์  เสนาวงศ์
490 อุไรวรรณ  อมรเสถียรชัย
491 เอกชัย  ต้อกาศ
492 เอกชัย  วัฒนพันธ์
493 เอกชัย  สมสงวน
494 เอกภพ โพธิพฤกษ์
495 เอกราช  อุ่นศรี
496 เอกวิทย์     ยะบุญธง
497 เอกอาทิตย์  มูลชีพ
498 เอนก ใจวันเน
499 ไอลีน ณ ลำพูน
500 ไอศุรีย์  ตะยะพงศ์