ประกาศผลภาพถ่าย “จักรยานผ่านเลนส์ (เมืองเก่าลำพูน)”

ประกาศผลภาพถ่าย “จักรยานผ่านเลนส์”

(เมืองเก่าลำพูน)

ประเภทกล้องทั่วไป DSLR

ประเภทกล้องโทรศัพท์มือถือ Smartphone

*** คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรม
และส่งภาพเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ โดยจะมีการมอบรางวัล
อย่างเป็นทางการ ในวันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ อาคารคุณธรรม ๒๗ สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน
สำหรับผู้ได้รับรางวัลให้ลงทะเบียนเพื่อรายงานตัวในเวลา ๐๙.๓๐ น.
พร้อมเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อยืนยัน
การมอบรางวัลดังกล่าว

ในกรณีท่านใดที่ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวด ทั้งประเภทภาพถ่าย
จากโทรศัพท์มือถือและภาพถ่ายจากกล้อง DSLR. และได้รับรางวัล
ในแต่ละประเภทมากกว่า ๑ รางวัลเทศบาลเมืองลำพูน ขอสงวนสิทธิ์
ในการได้รับรางวัลสูงสุดในแต่ละประเภทเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น