เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี ๒๕๖๐

นางสาวสุทธินี สุริยกุล ณ อยุธยา รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล พนักงานครู ร่วมพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายวีระชัย ภู่เพียงใจ   ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี นำหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมวางพวงมาลา  ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

ทั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญชัยและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ให้เกิดความเป็นสิริมงมลแก่ตนเองและบ้านมืองสืบไปโดยถือเอาวันทางจันทรคติวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙  ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ ในปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ต่อจากนั้น รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ได้เป็นประธานในพิธี บำเพ็ญพระราชกุศลถวายเครื่องราชสักการะ จัดขึ้นโดยชมรมลูกหลานเจ้าแม่จามเทวี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง