เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

นายประภัสร์  ภู่เจริญ  นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูนให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี ๒๕๖๐  นำโดย ศาตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ประธานอนุกรรมการพร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ เพื่อเข้าตรวจประเมินและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น  ซึ่งเทศบาลเมืองลำพูน ได้ส่งนวัตกรรมเพื่อขอรับการประเมินจากคณะกรรมการจำนวน ๒ นวัตกรรม ประกอบด้วย ๑. โครงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าลำพูน  ๒. โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยการถอดรหัสเสียงและตัวอักษร โดยนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน และปลัดเทศบาลเมืองลำพูน ได้นำเสนอนวัตกรรม บรรยายสรุป และตอบข้อซักถามที่เกี่ยวข้องของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ

พร้อมกันนี้ ได้นำคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ เยี่ยมชมการนำเสนอการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ  ด้วยการถอดรหัสเสียงและตัวอักษรของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน และเยี่ยมชมพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่าลำพูน โดยรถรางนำเที่ยว เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารคุ้มเจ้า ราชสัมพันธวงษ์ พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมือง และโรงเรียนเทศบาลประตูลี้