เทศบาลเมืองลำพูนจัดการอบรมส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปี ๒๕๖๐

นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองลำพูน จัดโครงการ  อบรมส่งเสริมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย ประจำปี ๒๕๖๐ ให้กับผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลฯ  พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานครูเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูน พร้อมกันนี้  ได้จัดให้มีพิธีการลงนามบันทึกความร่วมมือการเป็นเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต  ระหว่างเทศบาลเมืองลำพูน ,เทศบาลตำบลศรีบัวบาน , เทศบาลตำบลทาสบชัย , เทศบาลตำบลมะกอก  ซึ่งการอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติโดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดลำพูน ในการบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจระเบียบกฎหมายต่างๆ ให้กับผู้เข้าร่วม เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงาน และสามารถนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมแคแสด โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา