คณะกรรมมาธิการสถาปนิกล้านนา เข้าพบผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูนเพื่อชี้แจงรูปแบบและรายละเอียดการประกวดการออกแบบศาลากลางจังหวัดลำพูน (ประชุมครั้งที่ ๑)

คณะกรรมมาธิการสถาปนิกล้านนา เข้าพบผู้บริหารเทศบาลเมืองลำพูนเพื่อชี้แจงรูปแบบและรายละเอียดการประกวดการออกแบบศาลากลางจังหวัดลำพูน (ประชุมครั้งที่ ๑) ในฐานะที่เทศบาลเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงานสถาปนิกล้านนา ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันพุธ ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารคุณธรรม ๑๗ สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน