คณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น นำโดย นายจิระบูรณ์ ปัญญารัตนวงค์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ จำนวน ๑๘๕ คน เพื่อศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เทศบาลเมืองลำพูนและเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองคู่แฝด เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรและชุมชนในด้านต่างๆ และเพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์กร พัฒนาชุมชนและท้องถิ่น สู่ความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ เทศบาลเมืองลำพูน ที่ผ่านมา