ประกาศเทศบาลเมืองลำพูน เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566 – 2570) ของเทศบาลเมืองลำพูน