แบบสำรวจความพึงพอใจ เทศบาลเมืองลำพูน

รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1.03 MB

รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3.00 MB

รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.65 MB

รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ เทศบาลเมืองลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2.40 MB