เทศบาลเมืองลำพูน ขอประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองลำพูน

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน  ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560  เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประกาศจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติให้ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

 

เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองลำพูน เพื่อเป็นศูนย์ในการช่วยเหลือประชาชนชนของเทศบาลเมืองลำพูน  และลงทะเบียนรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน  เทศบาลเมืองลำพูน ขอประชาสัมพันธ์แจ้ง แผนผัง ขั้นตอน วิธีการ การให้คำปรึกษาและการให้บริการข้อมูล รวมถึง ช่องทางในการรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน ทางเว็ปไซต์เทศบาลเมืองลำพูน www.lamphuncity.go.th  ทั้งนี้ เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองลำพูน ไว้ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของเทศบาลเมืองลำพูน  ซึ่งตั้งอยู่อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน ชั้น ๑  เลขที่ ๒๗  ถนนเทศบาล ๑ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน  51000  ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 511013 ต่อ 100  ในวันและเวลาราชการ

 

***********************************