รางวัลแห่งความภูมิใจ

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

โครงการอนุรักษ์เรือนพื้นถิ่นเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน
ดูเพิ่มเติม

รางวัลพระปกเกล้า

ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและประชาชน
ดูเพิ่มเติม

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

โครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมเมืองลำพูน(สาธารณูปโภคใต้ดินเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์)
ดูเพิ่มเติม

รางวัลพระปกเกล้า

ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชนและประชาสังคม
ดูเพิ่มเติม

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น

ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558
ดูเพิ่มเติม

รางวัลพระปกเกล้าทองคำ

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ ด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม
ดูเพิ่มเติม

รางวัลชมเชย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น

สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ดูเพิ่มเติม